Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

LES ENFANTS DE LAMBRE

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Les Enfants de Lambre z siedzibą w Gdańsku zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Lambre Groupe International spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4 sierpnia 2009 r. przez notariusza Andrzeja Chylińskiego w kancelarii notarialnej w Gdańsku, repertorium A nr 5654/2009, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§3.

 1. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która jest wyłącznie dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§4.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§6.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.
 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§7.

Fundacja może tworzyć zakłady, ośrodki zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne.

§8.

Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§9.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Wzory wyróżnień honorowych, o których mowa w ust. 1, oraz regulaminy ich przyznawania ustanawia zarząd Fundacji.

§10.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§11.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§12.

Celami statutowymi Fundacji są:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy medycznej wszelkim osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom;
 2. Niesienie pomocy społecznej i socjalnej wszelkim osobom, w szczególności dzieciom, osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 3. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, zarówno w kraju jak i zagranicą;
 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 6. Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Działalność charytatywna;
 8. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin;
 9. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 10. Ochrona i promocja zdrowia;
 11. Promocja i organizacja wolontariatu;
 12. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

§13.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§14.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
 3. Pozostałą działalność wydawniczą (PKD: 58.19.Z);
 4. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD.74.30.Z);
 5. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD: 78.10.Z);
 6. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD: 85.51.Z);
 7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD: 85.52.Z);
 8. Praktykę lekarską specjalistyczną (PKD: 86.22.Z);
 9. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD: 86.90.E);
 10. Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD: 88.99.Z);
 11. Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (PKD: 90.02.Z);
 12. Pozostałą działalność związana ze sportem (PKD:93.19.Z).
 13. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
 14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);
 15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD: 72.20.Z);
 16. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:85.59.B);
 17. Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z);
 18. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z);
 19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD:83.20.Z);

RODZIAŁ 3

MAJĄTEK FUNDACJI

§15.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa bankowego i dewizowego.
 3. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.

§16.

W zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ‘’osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§17.

Dochodami Fundacji są:

 1. Świadczenia Fundatora;
 2. Darowizny, spadki, zapisy;
 3. Subwencje i dotacje osób prawnych;
 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 6. Dochody ze sponsoringu;
 7. Odsetki ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji;
 8. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 9. Dochody z podatków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie przepisów odrębnych.

§18.

 1. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE FUNDACJI

§19.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji;
 3. Rada Programowa.

§20.

 1. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 2. Członkowie organów nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie organów nie mogą pozostawać między sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Nie wolno łączyć funkcji członków organów.

§21.

 1. Zarząd Fundacji jest 3 osobowy w osobie Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatora.
 3. Powołanie do Zarządu Fundacji następuje na czas nieokreślony.

§22.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy Zarządu Fundacji.

§23.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 3. Uchwalanie rocznych planów finansowych;
 4. Tworzenie rocznych planów działalności Fundacji;
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji;
 6. Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 7. Przedkładanie Radzie Fundacji projektów regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego;
 8. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§24.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, (nadzorczym) kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie w liczbie od 3 do 5 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
 3. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
 4. Rada Fundacji jest organem niezależnym od Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji nie ma prawa wydawać Radzie Fundacji wiążących poleceń dotyczących wykonywania przez Radę Fundacji swoich statutowych kompetencji.
 6. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych ma prawo do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§25.

Do Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 3. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 4. Wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
 5. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
 7. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.

§26.

 1. Fundator wybiera spośród członków Rady Fundacji jej przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji, kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej obradom.

§27.

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym przewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

§28.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§29.

 1. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.
 2. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieokreślony przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Do Rady Programowej należy:
 1. Opiniowanie projektów realizowanych przez Fundację;
 2. Inicjowanie kierunków działań Fundacji;
 3. Wyznaczanie osób przeznaczonych do odznaczenia medalami i orderami przyznawanymi przez Fundację.
 1. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku:
 1. śmierci;
 2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. utraty praw publicznych;
 4. pisemnej rezygnacji;
 5. uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 pełnej liczby członków Rady Fundacji o odwołaniu z funkcji członka Rady Programowej.
 1. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 2. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom.

ROZDZIAŁ 5

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§30.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji lub Fundator.

§31.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji albo Fundatora.

§32.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§33.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi.

ROZDZIAŁ 6

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§34.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 1. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);
 2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD: 72.20.Z);
 3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:85.59.B);
 4. Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z);
 5. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z);
 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD:83.20.Z);
 7. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 8. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 9. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 10. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

pdf-icon
Udostępnij na/поделись:Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *